Etablering nær ved 13.694258, -89.229327

Lokal tid:
08:08:45
San Salvador

San Salvador

San Salvador
localityLæs mere
Novo Apart Hotel Hotel

Novo Apart Hotel Hotel

Avenida Norte 61, San Salvador
lodgingLæs mere
Sheraton Presidente San Salvador Hotel

Sheraton Presidente San Salvador Hotel

Avenida De La Revolucion, San Salvador
lodgingLæs mere
Villa del Ángel Hotel

Villa del Ángel Hotel

71 ave. norte # 219 Colonia Escalón., Entre primera y tercera calle poniente., San Salvador
lodgingLæs mere
Intercontinental Real San Salvador Hotel

Intercontinental Real San Salvador Hotel

Boulevard de Los Heroes & Avenue Sisimiles, San Salvador
lodgingLæs mere
Hotel La Posada del Rey Primero

Hotel La Posada del Rey Primero

San Salvador
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i El Salvador

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning